Privacyreglement

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Ruimte-aanbod Teylingen internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

1. Toelichting op het Reglement

Ruimte-aanbod Teylingen mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Ruimte-aanbod Teylingen de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Ruimte-aanbod Teylingen worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Ruimte-aanbod Teylingen vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Ruimte-aanbod Teylingen in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Ruimte-aanbod Teylingen expliciet om uw toestemming moet vragen.

 

2. De persoonsgegevens die Ruimte-aanbod Teylingen gebruikt en het doel van het gebruik

Ruimte-aanbod Teylingen verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Ruimte-aanbod Teylingen (als u bijvoorbeeld een vereniging bent die gebruik maakt van een locatie van Ruimte-aanbod Teylingen of een meerbadenkaart of zwemles koopt), de website bezoekt, een werknemer van Ruimte-aanbod Teylingen bent, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Ruimte-aanbod Teylingen of via het contactformulier contact met ons opneemt. Ruimte-aanbod Teylingen verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

 • de overeenkomst die klanten met Ruimte-aanbod Teylingen sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is; om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

 

IP-adressen/cookies

Ruimte-aanbod Teylingen houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.
Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Ruimte-aanbod Teylingen verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Ruimte-aanbod Teylingen-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Ruimte-aanbod Teylingen met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Ruimte-aanbod Teylingen verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Ruimte-aanbod Teylingen worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Ruimte-aanbod Teylingen beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Ruimte-aanbod Teylingen om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Ruimte-aanbod Teylingen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Ruimte-aanbod Teylingen verstrekte persoonsgegevens;
 • Ruimte-aanbod Teylingen heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Ruimte-aanbod Teylingen hanteert een termijn van drie jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Ruimte-aanbod Teylingen zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@ruimte-aanbodteylingen aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Ruimte-aanbod Teylingen.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Ruimte-aanbod Teylingen opnemen en probeert Ruimte-aanbod Teylingen er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Ruimte-aanbod Teylingen ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Ruimte-aanbod Teylingen.

Privacyreglement Ruimte-aanbod Teylingen versie juli 2021